Ända sedan starten år 2000 har vi arbetat med utbildning och kursutveckling inom bland annat arkeologi, landskapsanalys och miljövetenskap.

Exempel på verksamhet är

 • lärarresurser i sommarkurser vid Mittuniversitetet i Fjällekologi, ämnet Biologi (5 p): kulturhistoriska lämningar, markanvändning och historia i fjällområdet,
 • utveckling av kurs i landskapsarkeologi, Göteborgs universitet,
 • utveckling och genomförande av en internationell arkeologisk fältkurs: undersökning av tomtningar på Hornslandsudde i Hälsingland med deltagare från USA och England,
 • lärarresurser i sommarkurser vid Mittuniversitetet i Fjällandskapets framväxt och nyttjande (10 p-15 hp), ämnet Miljövetenskap: tvärvetenskapliga studier av olika brukargruppers markanvändning i fjällområdet från inlandsisens avsmältning fram till vår egen tid,
 • lärarresurser i Mittuniversitets uppdragsutbildningar för studenter vid SLU: fältkurs med exkursioner till fornlämningar och kulturmiljöer med bakgrund i fjällområdets jakt/fångst/samling, renskötsel, jordbruk med fäboddrift, skogsbruk och bergsbruk samt tidig fjällturism, landskapets utveckling, kulturminnen och markanvändningshistoria,
 • utveckling av 10-poängskurs i landskapsarkeologi: landskapshistoria, landskapsanalys, datafångst i fält,
 • lärarresurser i momentet Natur- och kulturvärden i landskapet (7,5 hp) på kursen Outdoor adventure and management vid Mittuniversitetets Campus Åre: metoder för landskapsanalys, historiska kartor, jordarts- och berggrundsdata, kulturmiljöer, fornlämningar och bebyggelse, områdesskydd och annat skydd i plan- och bygglagen, kulturmiljölagen och miljöbalken,
 • lärarresurser på kursen Hästen, människan och miljön, ämnet Miljövetenskap, vid Mittuniversitetet: hästen och landskapet, hästen som resurs,
 • lärarresurser på sommarkursen Guidning i kultur- och naturlandskap, ämnet Miljövetenskap (15 hp), Mittuniversitetet: kulturvärden i landskapet, datafångst, landskapsanalys, levandegörande och publikanpassning, landskapets utveckling och markanvändningshistoria, lagstiftning och områdesskydd i plan- och bygglagen, kulturmiljölagen och miljöbalken,
 • lärarresurser till ämnet Arkeologi, AB-CD-nivå, vid Mitthögskolan, numera Mittuniversitetet, i Östersund,
 • studiecirklar i GNSS-användning, Studieförbundet Vuxenskolan.