P2011-066-N Lindberg 95. Inför en ny detaljplan i Trönninge i utkanten av Varberg i Halland utförde vi en särskild arkeologisk utredning av delar av planområdet samt en arkeologisk förundersökning av boplatsen Lindberg 95, belägen inom planområdet. Fältarbetet ägde rum i slutet av oktober år 2011. Både utredningen och förundersökningen genomfördes i huvudsak i form av sökschaktsgrävning med grävmaskin.

Före utredningen fanns inga andra kulturminnen registrerade i undersökningsområdet än förundersökningsobjektet Lindberg 95. Under utredningen påträffades en övergiven färdväg (AC6206), flera ensamliggande härdar och ett område med flera härdar, härdrester, ett osäkert stolphål samt sparsamma fynd av bränd lera och slagg. Härdområdet har rubricerats såsom boplats (AC6202) med den antikvariska bedömningen fast fornlämning. Av de ensamliggande härdarna har två (AC6201 och AC6205) bedömts som övrig kulturhistorisk lämning och övriga två (AC6203 och AC6204) som fast fornlämning.

Förundersökningen resulterade i ett nyfynd av en härdrest (AC6601). Därutöver kunde lämningstyp och antikvarisk bedömning av boplatsen Lindberg 95 ändras till fyndplats (övrig kulturhistorisk lämning) på grund av sparsamt material och få redskap. Härden bedöms härröra från en senare, arkeologisk period än flintfynden och inte ingå i en stenåldersboplats. Denna härdrest har erhållit den antikvariska bedömningen Undersökt och borttagen.

Preparat har tillvaratagits i tre av härdarna men inte analyserats inom ramen för den särskilda utredningen, eftersom någon oklarhet rörande fornlämningsstatus inte råder.

Om härdområdet AC6202 med skyddsområde inte kan undantas som naturmark i det fortsatta planarbetet föreslås fornlämningen förundersökas som förberedelse för borttagning. På grund av lämningens sparsamma fyndmängd, förväntat begränsade utbredning och okomplicerade karaktär torde den kunna undersökas och tas bort under förundersökningen. I samband med en sådan förundersökning föreslås preparaten från tre av de ensamliggande härdarna (AC6203, AC6204 och AC6601) vedarts- och 14C-analyseras, men någon ytterligare dokumentation eller undersökning i fält av dessa härdar föreslås inte. Detsamma gäller härdarna AC6201 och AC6205 samt färdvägen AC6206, vilka under denna utredning samtliga bedömts såsom övrig kulturhistorisk lämning.