P2012-036-Y Sundsvall 12 och 20. Under senvåren år 2012 har vi efter beslut av länsstyrelsen i Västernorrlands län undersökt fem förhistoriska gravar på Kumo inom trakten Skönsmon i södra delen av Sundsvall. Anledningen är pågående arbeten för en ny sträckning av väg E4. Trafikverket har bekostat undersökningen, som utfördes i fält vid månadsskiftet maj–juni år 2012. De berörda fornlämningarna är registrerade med identiteterna Sundsvall 12:1-2 och Sundsvall 20:1-3.

Fyra av de fem gravarna innehöll inga fynd men i två av dem, Sundsvall 12:1 och Sundsvall 20:1, fanns inre konstruktionsdetaljer såsom en vällagd rösebotten av småstenar, en stenkista respektive delar av en kantkedja. Gravarna Sundsvall 20:2-3 var, liksom även Sundsvall 20:1, i huvudsak borttagna vid tidigare stentäkt. Mest välbevarade var gravarna Sundsvall 12:1-2. Den senare var tämligen intakt, medan den förra undersökts redan år 1896 men senare återställts.

I den intakta graven Sundsvall 12:2 fanns en liten stenkista med brända ben av ett barn i åldern 2-4 år. Benen hade varit svepta i näver. Barngraven är 3000 år gammal, enligt 14C-datering av ben och näver. De övriga 14C-dateringarna, av rösena Sundsvall 20:1 och 20:3, pekar mot vikingatid som anläggningstid.