P2012-057-T Gamla vägen, Örebro, Örebro län. Vi har på uppdrag av Örebro kommun genomfört en särskild arkeologisk utredning inför planerad utbyggnad vid Gamla vägen i södra delen av Örebro. Utredningsområdet är ca 13 hektar stort och är uppdelat i tre delområden, A, B och C. Nuvarande markanvändningen är skogsmark, industrimark samt f.d. tomtmark. Samtliga delområden är kraftigt påverkade av sentida aktivitet. På stora ytor har dumpmassor påförts respektive matjord avlägsnats. Utredningen har omfattat byråinventering, fältinventering och utredningsgrävning.

Fältarbetet ägde rum under senare delen av oktober år 2012. Totalt grävdes 47 sökschakt om 814 m2. Under ett metertjockt lager av dumpmassor hittades i schakt 37 och 38, delområde B, lämningar av ett stolphål och ett möjligt störhål. Inget kulturlager och inga andra anläggningar framkom. Inga andra fornlämningar påträffades i utredningsområdet. Ytterligare antikvariska åtgärder med anledning av den nya detaljplanen är därför inte motiverade.