Hos oss kan du få hjälp med alla former av uppdragsarkeologi: utredningar, förundersökningar och slutundersökningar.

Om det finns fornlämningar på eller nära en planerad byggplats gör länsstyrelsen en tillståndsprövning enligt en i Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) fastställd procedur. Arkeologicentrum har många års erfarenhet av att vara delaktig i den processen. Här vill vi vara ett bollblank både för handläggare på länsstyrelsen och för företaget som står bakom byggprojektet. Vi kan vara en aktiv resurs i såväl ärendenas prövning som i att verkställa det som beslutas. För alla parters bästa.