Tjänster

Till oss kan du vända dig med uppdrag inom såväl kulturmiljövård och arkeologi som bebyggelsehistoria och samhällsanalyser.

Vårt geografiska arbetsområde begränsas inte av kommun-, läns- eller nationsgränser. Vi arbetar professionellt, flexibelt och effektivt i alla led. Det gör att du fullt ut kan lita på vår kompetens, vårt engagemang och vår vilja att alltid se möjligheter, i stora som små uppdrag. För oss är varje projekt unikt och vi samverkar med andra specialister och anpassar vår organisation efter behov.

Kulturmiljöhänsyn gynnar inte bara kulturmiljöerna, utan även dig som företagare.
Du kan spara både tid och pengar. Ett gediget kunskapsunderlag tidigt under projekteringsfasen innebär stora vinster för såväl kulturmiljöerna som för ditt projekt. Det gör att du många gånger kan undvika ingrepp i fornlämningar och kulturmiljöer, med kostsamma och tidsödande undersökningar som följd. Det reducerar också byråkratin och ger möjlighet att optimera kulturmiljöhänsyn på ett sätt som inte bara uppfyller, utan överträffar hänsynskraven i gällande lagstiftning. Ditt byggprojekt blir kulturmiljövänligt och kulturminnena förvaltas som den icke förnybara resurs de är.

Dokumentation & analyser

Vi har en unik bredd i vårt angreppssätt, djupgående kunskap inom landskapsanalys och fältinventering av kulturminnen liksom genuin platsledarkompetens från Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering.

Arkeologicentrum är ditt kulturmiljökonsultföretag inför miljö- och tillståndsprövning enligt Miljöbalken. Vi har genomfört hundratals uppdrag inför bland annat vindkraftsutbyggnad, landbaserad och havsbaserad, nya kraftledningar, solparker, nya vägar och annan miljö- och tillståndsprövning.
Rätt kompetens garanterar resultat med korrekta bedömningar, vilket gör slutsatser och rekommendationer rättssäkra och hållbara till högsta instans. Allt är kulturmiljö, men alla kulturmiljöer är inte lika värdefulla eller bevarandevärda. Vi värderar, baserat på ackumulerat kunskapskapital, antikvarisk praxis och gällande lagstiftning. Vi nyttjar rättspraxis som vägledning. Det är ju i mark- och miljödomstolen som tillåtlighet eller otillåten påtaglig skada avgörs, när kulturmiljöpåverkan är på dagordningen. Vi hjälper dig att hitta rätt omfattning och ambitionsnivå för underlag för miljö- och tillståndsprövning i form av förstudier och utredningar. Vi assisterar vid överklaganden och domstolsförhandlingar.

Vi gör bland annat
• arkeologiska utredningar,
• kulturmiljöutredningar,
• landskapshistoriska analyser,
• kulturmiljö- och påverkansanalyser,
• kulturmiljökonsekvensbeskrivningar,
• kulturvärdesbedömningar,
• bebyggelsehistoriska och byggnadsantikvariska analyser,
• landskapsbildsanalyser,
• kulturhistorisk fotogrammetri och fjärranalys, inkl. flygfotografering,
• underlag till samrådsunderlag och samrådshandlingar,
• marinarkeologiska förstudier,
• Heritage Impact Assessments (HIA), fast vi gör dem på svenska: bedömningar av kulturmiljöpåverkan på världsarv, helt enkelt.

 

Förmedling & rådgivning

En viktig del i vår filosofi är att fungera som bollblank och kunskapsresurs för våra kunder. Vi kan regelverket och tillståndsprocesser är vår vardag.

Därför kan vi lotsa dig rätt, svara på frågor, ge råd och inte minst finnas till hands när det gäller kontakter med myndigheter och institutioner. Vi erbjuder både projektplanering och projektledning. Du kan också få hjälp med vissa delar i ett projekt, som att skriva projektplaner och projektansökningar samt yttranden och överklaganden. Vi biträder vid samråd och möten. Eftersom vi alltid är pålästa kan vi motivera, argumentera och övertyga – för att du ska kunna genomföra ditt projekt på bästa sätt.

I samverkan med universitet och högskolor ger vi även egna kurser, utvecklar kurser för andra utbildare och deltar själva som lärare. Dessutom producerar vi informationsmaterial med kulturinriktning i ord och bild om platser, händelser och processer, om miljöer och människor.

Uppdragsarkeologi

Vi arbetar med alla former av uppdragsarkeologi: utredningar, förundersökningar och slutundersökningar.

Om det finns fornlämningar på eller nära en planerad byggplats gör länsstyrelsen en tillståndsprövning enligt en i Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) fastställd procedur. Arkeologicentrum har många års erfarenhet av att vara delaktig i den processen. Vi är ditt bollplank. Vi kan vara en aktiv resurs i såväl ärendenas prövning som i att verkställa det som beslutas. För alla parters bästa.

Forskning & utveckling

Vi utför forsknings- och utvecklingsuppdrag på beställning.
I vårt nätverk av personella resurser finns forskningskompetens inom arkeologi, etnologi, socialantropologi, miljövetenskap och naturgeografi.

Vid sidan av uppdragsverksamheten bedriver vi egna FoU-projekt, där tonvikten ligger på arkeologisk prospektering och tvärvetenskaplig fjällforskning.